Jak napisać wysoko punktowanie wypracowanie z WOS-u?

5/5 - (2 votes)

Z wypracowania na egzaminie maturalnym w Wiedzy o społeczeństwie można zdobyć aż 40 % punktów.

Własne doświadczenia oraz spotkania z kolejnymi rocznikami maturzystów potwierdzają, że ten element często zostaje pominięty w procesie przygotowania do egzaminu. Aby wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom, przygotowaliśmy miniporadnik, który pomoże Wam napisać wysoko punktowane wypracowanie maturalne.

Aby napisać wysoko punktowane wypracowanie z WOS-u (Wiedza o Społeczeństwie), warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach:

 1. Zapoznaj się z tematem: Przed rozpoczęciem pisania, dobrze zrozum temat wypracowania. Upewnij się, że wiesz, o co dokładnie chodzi, i przemyśl, jakie zagadnienia będziesz musiał poruszyć.
 2. Przygotuj plan: Sporządź plan wypracowania, który pozwoli Ci uporządkować swoje myśli. Wybierz najważniejsze punkty do omówienia i zastanów się, jak je ze sobą powiązać. Plan powinien obejmować wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 3. Wstęp: Wprowadź czytelnika w temat wypracowania, przedstawiając ogólny zarys problemu oraz tezę, którą zamierzasz rozwijać. Pamiętaj o tym, że wstęp powinien być interesujący i zaintrygować czytelnika.
 4. Rozwinięcie: W tej części wypracowania omów kolejne argumenty i przykłady, które popierają Twoją tezę. Dobrze jest przedstawić zarówno argumenty za, jak i przeciw, aby wykazać, że dokładnie przeanalizowałeś temat. W miarę możliwości, odwołuj się do konkretnej literatury, badań, czy wydarzeń historycznych.
 5. Zakończenie: Podsumuj swoje argumenty, odpowiadając na pytania postawione we wstępie. Staraj się zawrzeć w zakończeniu swoje własne wnioski i refleksje na temat omawianej kwestii.
 6. Język i styl: Pisz jasno, konkretnie i przystępnie. Unikaj błędów gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Dlatego też ważne jest dokładne sprawdzenie swojej pracy przed oddaniem jej nauczycielowi.
 7. Cytowanie źródeł: Jeśli korzystasz z jakichś źródeł, upewnij się, że poprawnie je zacytujesz. To pozwoli uniknąć oskarżeń o plagiat, a także pokaże, że potrafisz pracować z różnymi materiałami.
 8. Spójność i logika: Upewnij się, że argumenty w Twoim wypracowaniu są spójne i logiczne, a myśli płynnie przechodzą od jednej do drugiej. Staraj się unikać powtarzania tych samych informacji.
 9. Indywidualne podejście: Staraj się wykazać własne przemyślenia i poglądy na omawianą kwestię. To pokaże, że potrafisz myśleć krytycznie i twórczo.
 10. Przestrzeganie limitu słów: Nauczyciel musi na to zwrócić uwagę, nie ma wyjścia.

Tematyka: Do wyboru macie 3 tematy, każdy z innej epoki, co pozwala uniknąć ograniczenia do pisania wyłącznie o starożytności czy dwudziestoleciu międzywojennym. Jeśli jesteś pasjonatem średniowiecza, z pewnością znajdziesz temat dopasowany do Twoich zainteresowań.

Struktura tekstu: Pamiętaj, aby nadać swojej pracy odpowiednią strukturę:

 1. Wstęp (15% objętości pracy)
 2. Rozwinięcie (70% objętości pracy)
 3. Zakończenie (15% objętości pracy)

Taki układ zostanie doceniony przez egzaminatorów, którzy zwrócą uwagę na umiejętność tworzenia odpowiedniej struktury. Pamiętaj, aby stosować akapity, co zwiększy przystępność tekstu. Jedna myśl powinna być zawarta w jednym akapicie!

Każda część pracy powinna zawierać następujące elementy:

Wstęp

W wstępie należy jasno określić:

 • cel pracy (np. opis, analiza porównawcza) wynikający z wybranego tematu;
 • problematykę badaną w pracy (np. proces legislacyjny w Sejmie).

W przypadku tematów dotyczących najnowszej historii, niezbędne są ramy czasowe i terytorialne. Ważne jest również wyjaśnienie pojęć kluczowych dla tematu (np. wotum nieufności) oraz odwołanie do podstawy prawnej, jeśli dotyczy to tematów związanych z prawem czy polityką (np. aktów prawnych regulujących działanie RPO). Możliwe jest postawienie własnej tezy, która będzie weryfikowana w kolejnej części pracy. Pokaż, że dobrze rozumiesz temat i cel pracy!

Rozwinięcie

To kluczowa część pracy, w której musisz osiągnąć wskazany we wstępie cel. Aby zachować spójność, podziel rozwinięcie na logiczne części. W tej sekcji powinieneś przedstawić solidną argumentację, opis lub analizę porównawczą, przestrzegając kilku zasad:

 • omów wybraną problematykę bez oceniania – ocena nastąpi w zakończeniu,
 • przedstaw logiczny tok myślenia,
 • unikaj rozwodnienia tematu – pisząc o Sejmie, nie omawiaj Senatu,
 • korzystaj z źródeł, pokazując umiejętność ich krytycznej analizy.

Zakończenie

W tej części Twoim głównym zadaniem jest sformułowanie wniosków i udowodnienie osiągnięcia celu pracy. Jeśli we wstępie przedstawiłeś tezę, dokonaj jej weryfikacji – negatywnej lub pozytywnej. Tutaj możesz także sformułować własną ocenę, pamiętając, aby opierała się ona na argumentach przedstawionych w rozwinięciu.

Aby uzyskać wysoką liczbę punktów z wypracowania, warto zastosować się do poniższych wskazówek:

 1. Starannie przeczytaj polecenie i zrozum, czego się od Ciebie oczekuje.
 2. Zaplanuj strukturę wypracowania, uwzględniając wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 3. Omów wszystkie istotne aspekty zagadnienia, pokazując pełne zrozumienie tematu.
 4. Wykaż znajomość pojęć związanych z wybranym tematem oraz bieżących informacji.
 5. Wykorzystaj dostępne źródła, takie jak artykuły, książki czy publikacje naukowe, aby wzbogacić swoje argumenty.
 6. Przedstaw własną tezę i weryfikuj ją w trakcie opracowywania rozwinięcia.
 7. Zadbaj o poprawność językową, interpunkcję, gramatykę i ortografię.
 8. Pisz w sposób spójny, logiczny i uporządkowany, dbając o przejrzystość i czytelność tekstu.
 9. Unikaj powtórzeń, rozwodnienia tematu oraz błędów merytorycznych.
 10. W zakończeniu podsumuj swoje argumenty, sformułuj wnioski i udowodnij osiągnięcie celu wypracowania.

Przestrzeganie tych wskazówek pomoże Ci zaprezentować swoją wiedzę oraz umiejętności analityczne i pisarskie, co zwiększy Twoje szanse na uzyskanie wysokiej oceny.

Dodaj komentarz