Regulamin

5/5 - (3 votes)

Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Akademia Maturalna”

(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Akademia Maturalna”, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady organizacji i cyklu zajęć dydaktyczno- wyrównawczych realizowanych przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, zwaną dalej „WSAP” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” zwanego dalej „Projektem”.

2. Projekt realizowany będzie na terenie województwa podlaskiego w 9 powiatach: bielskim, hajnowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, łomżyńskim, zambrowskim, wysokomazowieckim i białostockim oraz w mieście Białystok. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację projektu na terenie innych powiatów.

3. WSAP organizuje i prowadzi cykl zajęć dydaktyczno- wyrównawczych zwanych dalej „zajęciami”

4. WSAP organizuje i prowadzi zajęcia na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Poddziałania 9.1.2.

5. Projektem kieruje Koordynator projektu przy pomocy Asystenta koordynatora.

6. Udział w zajęciach jest nieodpłatny

7. Wysokość wsparcia (tj. całkowity koszt udziału w projekcie) dla uczestnika zajęć wynosi 615,59 PLN. Wsparcie jest współfinansowane prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 2. 1. Poprzez „zajęcia” rozumie się obowiązkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz do wyboru historii lub geografii.

2. Zajęcia będą prowadzone według wcześniej opracowanych i przygotowanych programów nauczania. Programy nauczania zostaną przygotowane przez ekspertów przy współpracy egzaminatorów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz Podlaskiego Kuratorium Oświaty.

II Uczestnicy zajęć

§ 3. 1. Projekt przewiduje uczestnictwo w zajęciach łącznie 1200 osób.

2. Uczestnicy zajęć winni być rekrutowani w następujących proporcjach:

100 uczniów z powiatu bielskiego,

100 uczniów z powiatu hajnowskiego,

100 uczniów z powiatu sokólskiego,

100 uczniów z powiatu monieckiego,

100 uczniów z powiatu grajewskiego,

100 uczniów z powiatu łomżyńskiego,

100 uczniów z powiatu zambrowskiego,

100 uczniów z powiatu wysokomazowieckiego

200 uczniów  z powiatu białostockiego

200 uczniów z Miasta Białystok

3. W uzasadnionych przypadkach koordynator projektu może wyrazić zgodę na zmniejszenie lub zwiększenie limitów określonych w ust. 2, zwłaszcza w celu zachowania proporcji, o której mowie w ust. 1.

§ 4. 1. Uczestnikiem zajęć może być osoba, które spełnia następujące warunki:

1)    Jest uczniem klasy maturalnej placówki znajdującej się na obszarach określonych w § 3 ust. 2 z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych albo

2)    W latach ubiegłych nie przystąpiła do egzaminu maturalnego lub go nie zdała i zamieszkuje jeden z powiatów określonych w § 3 ust.2.

3) w przypadku nie wyczerpania limitów określonych w §3 ust. 1 i 2 uczestnikiem projektu może być uczeń niższej niz maturtalna klasy szkoły ponadgimnazjalnej

4)    w terminie określonym w § 11 ust. 2 złoży następujące dokumenty:

a)   dwa egzemplarze umowy udziału w projekcie;

b)   formularz danych osobowych;

c)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu;

d)   deklarację udziału w Projekcie;

e)   kserokopię dowodu osobistego swojego lub rodzica / opiekuna prawnego (obie strony);

f)   Oświadczenie o dochodach.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a-d i f  (dwa egzemplarze umowy o udział w projekcie, formularz danych osobowych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu, deklarację udziału w projekcie, oświadczenie o dochodach) należy złożyć wyłącznie na otrzymanych od WSAP wzorach dokumentów.

3. Dokumenty o których mowa powyżej zostaną dostarczone na podany przez kandydata adres e-mail w terminie 7 dniu od zakończenia procesu rekrutacji.

4. Deklaracja udziału w Projekcie, przesyłana Uczestnikowi wraz z umową, winna być wypełniona czytelnie, pismem drukowanym.

§ 5.  1. Uczestnicy mają obowiązek udziału w zajęciach. Warunkiem zaliczenia uczestnikowi udziału w projekcie  jest udział w co najmniej 80% godzin zajęć w każdym z poszczególnych przedmiotów.

2. Limit nieobecności może zostać zwiększony przez koordynatora projektu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w razie udokumentowania przez uczestnika istotnej przyczyny usprawiedliwiającej nieobecność.

3. Nieobecność uczestnika w zajęciach przekraczająca limit 80% godzin zajęć może być tylko usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem potwierdzającym wypadek losowy.

4. Zaświadczenia wystawiane przez rodziców lub opiekunów prawnych nie będą honorowane.

5. Po przekroczeniu limitu nieobecności, o którym mowa w ust. 1 i nie przedłożeniu odpowiednich dokumentów o których mowa w ust.3,  koordynator dokonuje skreślenia z listy  uczestników.

6. Ust. 3 stosuje się odpowiednio w sytuacji rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie po rozpoczęciu zajęć.

7. Od decyzji o skreśleniu uczestnika przysługuje odwołanie do Rektora właściwej WSAP. Decyzja Rektora jest ostateczna.

III. Organizacja zajęć

§ 6. 1. Każdy uczestnik bierze udział w 80 godzinnym cyklu zajęć i uczestniczy w zajęciach z czterech przedmiotów.

2. Cykl zajęć o których mowa w ust. 1 obejmuje 20 godzin z języka polskiego, 20 godzin  z matematyki i 20 godzin z języka angielskiego w formie zajęć obowiązkowych oraz 20 godzin z geografii lub 20 godzin z historii do wyboru.

3. Szczegółowe terminy i miejsce zajęć zostaną opublikowane w serwisie internetowym projektu Akademia Maturalna.

4. Zajęcia w powiecie bielskim, hajnowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, łomżyńskim, zambrowskim, i wysokomazowieckim będą realizowane w okresie od grudnia do marca w trybie zajęć popołudniowych w dni powszednie lub podczas weekendów.

5. Zajęcia w powiecie białostockim i Mieście Białystok będą realizowane w trakcie dwutygodniowych ferii zimowych 2010 roku w formie zajęć intensywnych z wyłączeniem zajęć z języka angielskiego, które będą realizowane w okresie od stycznia do marca 2010 roku w trybie popołudniowym.

§ 7. Zajęcia  prowadzone są:

1. W powiatach: bielskim, hajnowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, łomżyńskim,  zambrowskim, wysokomazowieckim, gdzie w każdym z powiatów zostanie utworzonych po 5 grup (20- osobowych) z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz łącznie cztery grupy z historii i geografii (25-osobowe).

2. W powiecie białostockim i w mieście Białystok w wykładowej grupie 400-osobowej dla przedmiotów język polski, matematyka, historia lub geografia oraz w 20 grupach 20- osobowych dla języka angielskiego

3. W uzasadnionych przypadkach liczebność i ilość grup o których mowa w ust. 1-2 może ulec zmianie.

4. Harmonogramy i miejsce realizacji zostaną zamieszczone w serwisie internetowym projektu Akademia Maturalna.

5. Za właściwą i terminową realizację zajęć w terenie odpowiada Koordynator projektu wraz z poszczególnymi koordynatorami regionalnymi.

IV. Rekrutacja uczestników projektu

§ 8.  1. Rekrutacja uczestników kursów odbędzie się w formie elektronicznej w kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem §9 ust. 2 i 3, do wyczerpania limitu wolnych miejsc, nie dłużej jednak niż do piątku w tygodniu rozpoczęcia rekrutacji, z wykorzystaniem e-formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie internetowym projektu Akademia Maturalna.

2. Rekrutacja rozpocznie się 9 listopada.

3. W sytuacji nie wyczerpania limitu miejsc o którym mowa w § 3 rekrutacja zostaje przedłużona do momentu zrekrutowania wymaganej liczby osób. Proces rekrutacyjny powinien być zakończony najpóźniej 5 dni roboczych (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku włącznie) przed rozpoczęciem zajęć.  W sytuacji nie wyczerpania limitu miejsc  o których mowa § 3 ust 1 i 2 rekrutacja może być prowadzona przez właściwych koordynatorów regionalnych z pominięciem formularza elektronicznego. O takich sytuacjach koordynatorzy regionalni powinni niezwłocznie informować koordynatora ds. rekrutacji.

4. Formularz elektroniczny zostanie uruchomiony o godz. 8:30 dziewiątego listopada a zamknięty trzynastego listopada o godz. 15:00 z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

5. Jeżeli zaistnieje okoliczność, nieprzewidziana w dniu wejścia w życie Regulaminu, wymagająca zmiany terminu określonego w ust. 1 i 2, informacja o zmianie terminu rekrutacji zostanie umieszczona w serwisie internetowym projektu z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

6. Za właściwy i terminowy przebieg rekrutacji odpowiada koordynator ds. rekrutacji.

§ 9. 1. Zgłoszenie udziału w Projekcie polega na wypełnieniu e-formularza dostępnego w serwisie internetowym projektu w terminie rekrutacji.

2. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa kandydatów spełniających następujące kryteria :

a. zamieszkiwanie na terenach wiejskich lub

b. niezdanie lub nie podjęcie próby zdania egzaminu maturalnego w ostatnich latach lub

c. sytuacja materialna utrudniająca uczestnictwo w płatnych kursach przygotowujących do matury.

3. kandydaci o których mowa w ust. 2 lit a-c mogą wykorzystać wszystkie miejsca, tj. 1200

§ 10. 1. W terminie do 7 dni roboczych, po zamknięciu procesu  rekrutacji Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora WSAP zwana dalej „Komisją”  kończy rekrutację i ogłasza w serwisie internetowym Projektu listę osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listę rezerwową.

2. Osoby wstępnie zakwalifikowane do udziału w Projekcie otrzymają niezwłocznie pocztą elektroniczną, na adres podany w e-formularzu, dwustronną umowę o udziale w Projekcie, zwaną dalej „Umową” wraz z pozostałymi dokumentami określonymi w § 4 (dwa egzemplarze umowy o udział w projekcie, formularz danych osobowych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu, deklarację udziału w projekcie, oswiadczenie o dochodach ).

§ 11. 1. Osoba wstępnie zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zwana dalej „Kandydatem”, obowiązana jest niezwłocznie  przesłać pocztą lub dostarczyc osobiście do Biura Projektu, dokumenty wymienione w § 4 zwane dalej „dokumentami”.

2. Termin składania dokumentów upływa po 14 dniach od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji w serwisie internetowym projektu (decyduje data stempla pocztowego).

3. W uzasadnionych przypadkach koordynator projektu może podjąć decyzję o zmianie terminów określonych w ust. 2.

§ 12. 1. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w § 11 ust. 2, obliguje Koordynatora projektu do skreślenia Kandydata z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do Projektu. O skreśleniu Koordynator informuje Kandydata za pośrednictwem przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

2. Kandydat skreślony przez Koordynatora może odwołać się do Rektora WSAP w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu decyzji o skreśleniu, podając na piśmie okoliczności usprawiedliwiające uchybienie terminowi. Decyzja Rektora w sprawie jest ostateczna.

3. Wykreślenie kandydata z listy skutkuje wpisaniem na jego miejsce pierwszego kandydata z listy rezerwowej, odpowiadającego grupie docelowej beneficjentów, zgodnie z § 4  Regulaminu z zastrzeżeniem § 9.

4. Kandydat z listy rezerwowej jest obowiązany, w sytuacji określonej w ust. 3, do złożenia dokumentów w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia powiadomienia go o wolnym miejscu na liście, pod rygorem wykreślenia go z listy. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 13. 1. Po zakończeniu  rekrutacji Komisja Rekrutacyjna podejmuje uchwałę o zakończeniu rekrutacji.

2. Uchwałę w przedmiocie zakończenia rekrutacji Komisja winna podjąć najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.

§ 14. 1. Komisja opublikuje niezwłocznie w serwisie internetowym Projektu uchwały w sprawie ostatecznych wyników rekrutacji, określając imiona i nazwiska oraz numery porządkowe osób zakwalifikowanych do projektu z podziałem na grupy.

2. Odwołania od uchwał Komisji do Rektora WSAP kandydaci mogą składać w terminie 3 dni od daty opublikowania uchwały. Decyzja Rektora w sprawie rekrutacji jest ostateczna.

§ 15. Z dniem zawarcia Umowy kandydat staje się uczestnikiem projektu.

§ 16. 1. Umowa wygasa w razie:

1)    zakończenia zajęć;

2)    skreślenia uczestnika kursu z przyczyny i w trybie określonym w § 5 ust. 3;

3)    śmierci uczestnika kursu.

2. W razie wygaśnięcia Umowy z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 3 bądź rezygnacji  uczestnika z udziału w projekcie po rozpoczęciu zajęć z powodu innego niż określonego w ust. 1 pkt. 2, uczestnik jest zobowiązany do zwrotu całości wsparcia otrzymanego w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust. 6 na rzecz WSAP. Decyzję w sprawie zwrotu otrzymanego wsparcia oraz jego wysokości podejmuje Koordynator projektu. Od decyzji koordynatora projektu przysługuje odwołanie do Rektora WSAP. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Dodaj komentarz