Projekt Akademii

5/5 - (6 votes)

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie cyklu bezpłatnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych przygotowujących do egzaminu maturalnego. Wyżej wymieniona zajęcia wpłyną pozytywnie na wyrównanie dysproporcji, które to powstają z różnych przyczyn podczas całego procesu kształcenia Maturzystów. Projekt ma także na celu podniesienie jakości  kształcenia poprzez umożliwienie udziału w bezpłatnych zajęciach uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy to z przyczyn materialnych, nie mogą sobie pozwolić na udział w podobnych, płatnych kursach przygotowujących do egzaminu maturalnego.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do:

– Uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w województwie podlaskim w szczególności zamieszkujących tereny wiejskie na obszarach 9 powiatów (bielskim, hajnowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, łomżyńskim, zambrowskim, wysokomazowieckim, białostockim oraz w mieście Białystok);

– Osób, które przedwcześnie opuściły system oświaty, a w szczególności abiturientów, którzy we wcześniejszych latach nie podeszli bądź nie zdali egzaminu maturalnego;

Pozostałych uczniów szkół ponadpodstawowych, a w szczególności tych, których sytuacja materialna utrudnia uczestnictwo w płatnych kursach przygotowujących do matury.

Organizacja zajęć:

Projekt realizowany będzie na terenie województwa podlaskiego w 9 powiatach : bielskim, hajnowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, łomżyńskim, zambrowskim, wysokomazowieckim, białostockim oraz w mieście Białystok.  Projekt przewiduje uczestnictwo w zajęciach łącznie 1200 uczniów, których podział kształtować się będzie następująco: po 100 uczestników z każdego powiatu  oprócz powiatu białostockiego i miasta Białystok, skąd będzie łącznie aż 400 uczniów.

W powiecie białostockim i mieście Białystok zajęcia prowadzone będą w 400-osobowej grupie wykładowej dla takich przedmiotów jak: język polski, matematyka historia lub geografia oraz w 20 grupach 20-osobowych dla języka angielskiego. W pozostałych powiatach zostanie  utworzonych po pięć 20-osobowyc grup z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz po dwie 20-osobowe grupy z historii i geografii. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele szkół biorących  udział w projekcie, z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu do matury. Poprowadzą oni intensywne zajęcia w wymiarze 20 godzin z każdego przedmiotu w oparciu o programy przygotowane przez ekspertów z OKE i Podlaskiego Kuratorium Oświaty (PKO).

Rekrutacja:

Rekrutacja uczestników kursu odbędzie się w formie elektronicznej z wykorzystaniem e-formularza znajdującego się na stronie internetowej projektu Akademia Maturalna. Zasady rekrutacji określa REGULAMIN. Rekrutacja będzie się odbywała przy zachowaniu zasady kolejności zgłoszeń przy szczególnym uwzględnieniu uczniów:

– zamieszkujących obszary wiejskie

– mających trudna sytuacje finansową

– którzy nie zdali bądź nie przystąpili do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych.

Formularz elektroniczny zostanie uruchomiony 9 listopada o godzinie 8:30 a zamknięty 13 listopada o godzinie 15:00. Nad przebiegiem rekrutacji czuwać będzie Koordynator ds. rekrutacji wraz z Koordynatorami regionalnymi. Szczegółowe informację można znaleźć w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie „Akademia Maturalna”.

Dodaj komentarz